Xidmətlər

Laborator xidmətlər

2013-cu ildən etibarən Mərkəzi Sənaye və İnşaat məhsullarının sınaq laboratoriyası Azertexnolayn MMC-nin tərkibində mustəqil təşkilat kimi fəaliyyət gostərir. Mərkəzi Sənaye və İnşaat məhsullarının sınaq laboratoriyasında neft, qaz, su və paya ucun polad borularının, metal qaynaq birləşmələrinin, lak və boyanın, polietilen və polietilen məmulatlarının, polimer boruların və onların birləşdirici hissələrinin, qəlib qum və qum qarışıqlarının, tokum bentonitinin, komurun, quyu qapaqları, novalcalar, yağış suyu barmaqlıqları, muxtəlif nov siyirtmə və hidrantların, qruntun, bitum və bitum tərkibli qarışıqların, sementin, beton və beton doldurucularının və suyun sınaqları təcrubəli mutəxəssislər tərəfindən aparılır. Aparılan laboratoriya sınaqları geniş ceşiddə xidmətlərimizə daxildir.

Laboratoriyamızda görülən işlər:

  • Numunələrin qəbulu və qeydiyyatı
  • Numunələrin standartın tələbinə əsasən hazırlanması
  • Sınaqların aparılması
  • Sınaqların nəticələri haqqında muştərilərə hesabat təqdim olunması

İstifadə olunan bütün laboratoriya sınaq avadanlıqları akkreditasiya olunmuş kalibrasiya şirkətləri tərəfindən dövri olaraq yoxlanılır.

Metal hasarlar

Metal Hasar İstehsal Sahəsində eni 2.5 metr və hündürlüyü 2.5 metrə qədər olan tel hasarlar istehsal edilir. Hasarların hazırlanmasında sinklənmiş tellər istifadə olunduğundan məhsulun korroziyaya davamlılığı olduqca yüksəkdir. Rulon şəklində gələn tellər ilk olaraq düz formaya salınaraq kəsilir. Daha sonra qaynaq olunur.

Sifarişə əsasən istehsal olunan hasara qəlib vasitəsilə bükülmələr verilir. Son mərhələdə məhsul istənilən rəng ilə boyanaraq quruma xəttinə ötürülür. Boyama mərhələsi elektrostatik toz boya vasitəsilə, bişirmə üsulu ilə həyata keçirilir. MH istehsal sahəsində xüsusi olaraq hasarlara uyğun dirək və dayaqlar da hazırlanır.

Tel hasarlar bir-birinə dirək və klipslər vasitəsilə bərkidilir. İstehsal olunan hasarların bütün montaj hissələri zavod tərəfindən təmin edilir. Sifarişə uyğun olaraq hasarların üstünə meyillilik vermək və tikanlı məftil əlavə etmək mümkündür.

Polad boru izolyasiyası

Müəssisəmizin “Polad Boru Zavodu” - da eyni zamanda polad boruların iç və çöl hissələrinin izolyasiyası xidməti yerinə yetirilir. Müştərinin istəyindən asılı olaraq boruların istismar müddətinin artırılması, karroziyaya uzun illərlə davamlı olması üçün iç hissə epoksid boya örtüyü, çöl hissə isə öncə quru boya daha sonra polietilen örtüklə izolyasiya edilir.

Müasir laboratoriya avadanlıqlarda izolyasiaya örtüklərinin standartın tələblərinə cavab verməsini təmin etmək üçün lazımi sınaqlardan keçirilir. Daxili izolyasiya örtüyü EN 10339, xarici izolyasiya örtüyü EN 10289, daxili və xarici quru boya örtüyü AWWA C210, polietilen örtük isə DIN 30670 stantartının tələblərinə uyğundur.